بنر هدر خانه
mirror-aivira header baner

محصولات ویرا

محصولات ویرا در بخش ھای مختلف
و کاربری ھای جذاب را ببینید

دستیار آموزشی

آینه‌ھای ھوشمند به‌عنوان بروز
ترین تجھیزات آموزشی، بهینه ‌ترین
حالت تعامل بین کارآموز و
استاد را ایجاد می‌کند.

ویژگی‌ها و قابلیت ‌ها

مجموعه ای از کاربرد‌ھا و امکانات پیشرفته با قابلیت سفارشی سازی بر اساس خواسته صاحبین کسب و کار

مزایا و آورده‌ها

انتقال تجربه

انتقال تجربه

افزایش تعامل

بهبود کیفیت آموزش

افزایش سرعت آموزش

درباره ویرا

ویرا ، از سال 99 به عنوان واحد
فناور با موضوع ارائه دھنده راه کار
ھا و محصولات مبتنی بر ھوش
مصنوعی فعال می‌باشد…

اعضای ویرا